Residus

Des del curs 08-09, cada aula gestiona els seus residus i s'encarrega de buidar-los als contenidors creats per a tal fi. El buidatge dels contenidors dels distints punts verds corr a càrrec del conserge, que periòdicament efectua pesatges dels residus per fer-ne un seguiment i posterior valoració.   En la millora dels percentatges de recollida selectiva, no hi ha dubte que ha influït, positivament, la feina feta per les brigades informatives, feina que es repeteix els distints cursos escolars per millorar les pràctiques.